آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
۲۳Ramezan1438-zahramedia
دانلود
۲۳Ramezan1438-zahramedia
دیدمش چشم به دستان خدا دوخته بود/ ز گناهان چو کویری ز عطش سوخته بود/ راه و رسمی چو پشیمان شدگان داشت دلم/ که ز باران خزان پیشتر آموخته بود/ کوله باری ز گناهان به بغل داشت ولی/ گوشه اش حب حسین و علی اندوخته بود/ قسمش داد به 72 مهمان حسین/ قسمش داد به زینب که دلش سوخته بود/ قسمش داد به پیراهن صد چاک حسین/ که به دستان خودش یاسِ علی دوخته بود/ قسمش داد به عباسُ/ چو نامش را برد/ نفسش آب نمود آنچه برافروخته بود/ دلش آرام شد انگار صدایی میگفت/ که خریدیم از او هرچه که بفروخته بود/ کوله بارش همه تبدیل به احسنت میشد/ صورتش مثل نصوحی که برافروخته بود/