آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
۷-
دانلود
۷-
صبـحِ بـی تـو، رنـگ بـعد از ظهر یک آدینه دارد/ بی ‌تـو حتـی مهـربـانی حـالتـی از کـینـه دارد/ بی ‌تو می‌گویند: تعطیل است کارِ عشق بازی/ عشق، امـا کـی خـبـر از شـنـبه و آدینه دارد/ جُـغـد، بـر ویـرانه می‌خـواند بـه انـکارِ تـو امــا/ خــاک ایـن ویـرانـه‌ها، بویی از آن ویرانه دارد/ خـواستــم از رنـجـشِ دوری بگویم، یـادم آمد/ عـشق بـا آزار، خـویـشـاونـدی دیـریـنه دارد/ رویِ آنــم نـیـسـت تـا در آرزو، دستی بـرآرم/ ای خوش آن دستی که رنگِ آبرو از پینه دارد/ در هـوای عاـشقِان پر می کشد با بی قراری/ آن کبوترْ چاهیِ زخمی که او در سیـنـه دارد/ نـاگـهان قـفـلِ بـزرگ تـیــرگی را می‌گـشاید/ آن کـه در دسـتـش کلید شهـر پـر آیینه دارد