آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
دانلود
یازده بار جهان گوشه ی زندان کم نیست/ کنج زندان بلا گریه ی باران کم نیست/ سامرائی شده ام، راه گدایی بلدم/ لقمه نانی بده از دست شما نان کم نیست/ قسمت کعبه نشد تا که طوافت بکند/ بر دل کعبه همین داغ فراوان کم نیست/ یازده بار به جای تو به مشهد رفتم/ بپذیرش به خدا حج فقیران کم نیست/ زخم دندان تو و جام پر از خون آبه/ ماجرائی است که در ایل تو چندان کم نیست/ بوسه ی جام به لب های تو یعنی این بار/ خیزران نیست ولی روضه ی دندان کم نیست/ از همان دم پسر کوچکتان باران شد/ تا همین لحظه که خون گریه ی باران کم نیست/ در بقیع حرمت با دل خون می گفتم/ که مگر داغ همان مرقد ویران کم نیست