آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
۲۶۳۱۴۳۲۱۳۸۸۶۷۱۸۳۳۰۹۳۲۷۱۱۷۱۱۱۱۶۵۱۶۶۷۰
دانلود
۲۶۳۱۴۳۲۱۳۸۸۶۷۱۸۳۳۰۹۳۲۷۱۱۷۱۱۱۱۶۵۱۶۶۷۰
بال کسی به اوج هوایت نمیرسد/ حتی ملک به گرد دعایت نمیرسد/ دستان آسمان به بلندای آسمان/ بر خاک ریشه های عبایت نمیرسد/ تو چهارمین علی سریر ولایتی/ ابن الرضا کسی به ولایت نمیرسد/ شاها گدایی سر کویت همین بس است/ صد پادشاه هم به گدایت نمیرسد