آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
۱۳۶۱۵۶۵۰۴۴
دانلود
۱۳۶۱۵۶۵۰۴۴
شعله خیزد از دری/ افتاده زمین مادری/ پی یاری او العجل یابن الحسن عسکری/ از آسیب و بیداد خزان/ نیلوفر گشته یاس خدا/ قطره قطره هر برگ چمن/ ریزد از دیده اشک عزا/ بنشسته کنجی چه غمین/ زانو در بر شیر خدا/ هر دم گوید با دیده تر/ یارم را ده یارب تو شفا/